Statut

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  (rozdział II)

 FUNDACJI DLA DOMÓW ZDROWIENIA

& 7.
Celami Fundacji są:

1. popieranie i promocja opieki socjalnej, paramedycznej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy.
2. ułatwianie i rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym.
3. upowszechnianie terapii naturalnych i wiedzy ezoterycznej, w tym radiestezji, bioenergoterapii itp. a w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu i rehabilitacji.
4. rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną i rehabilitacyjną.
5. budowa poczucia tożsamości lokalnej obywateli.
6. odtwarzanie dziedzictwa kulturowego.

& 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu organizowania i świadczenia usług socjalnych, paramedycznych i rehabilitacyjnych a także świadczenie tych usług.

2. organizowanie i finansowanie:

A/ stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
B/ wystawy w kraju i za granicą,
C/ konferencji i seminariów, targów , imprez i konkursów w kraju i za granicą.
D/ forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami działalności terapeutycznej
i rehabilitacyjnej.
F/ działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie ratowania i ochrony
zdrowia oraz rehabilitacji, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia.

3. rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością
terapeutyczną i rehabilitacyjną.

4. tworzenie i rozwijanie funduszy stypendialnych.

5. prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych, niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz domów i ośrodków specjalistycznych.

5. prowadzenie wydawnictw lokalnych i tematycznych.

7. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z innymi osobami prawnymi
oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

& 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.